Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door KoningsWonen Etten-Leur gevestigd aan Vincent van Goghplein 37, 4872 BA Etten-Leur en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20128428 hierna aan te duiden als KoningsWonen.

Verwerking van persoonsgegevens door KoningsWonen

Voor KoningsWonen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. KoningsWonen respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. KoningsWonen streeft ernaar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw adviseur of onze partners.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door KoningsWonen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van
  KoningsWonen;
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het KoningsWonen;
 9. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen per e-mail;
 10. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-
  en bewaarplicht;
 11. Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van de accountantscontrole.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KoningsWonen of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Voor de hiervoor als 5; 7; 8; 11 genummerde doeleinden beroept KoningsWonen zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang van KoningsWonen is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • Direct marketingdoeleinden;
 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van KoningsWonen;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n) (bijv. gastenwifi);
 • Fraudepreventie (controle op de logging informatiesystemen; ECD; Internetverkeer enz.);
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat KoningsWonen niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

KoningsWonen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en / of profiling.

Bewaartermijn

KoningsWonen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

KoningsWonen zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens KoningsWonen toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. KoningsWonen verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:

U heeft het recht de door KoningsWonen verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.
Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van KoningsWonen en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan KoningsWonen verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft.
De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Informatie over de website

Bezoekgegevens
Van koningswonen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer bezoekers anderszins contact hebben met KoningsWonen via de website, legt KoningsWonen algemene gegevens vast zoals in geval van het contactformulier. Deze gegevens dragen bij aan een goede dienstverlening aan de bezoekers van koningswonen.nl en een optimale werking van de website.

Links naar andere websites
Op pagina’s van Koningswonen.nl wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere partijen en naar social media. KoningsWonen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door die betreffende partijen. De voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van KoningsWonen.

Google Analytics
KoningsWonen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers koningswonen.nl gebruiken en heeft Google Analytics-functies ingeschakeld ten behoeve van het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. KoningsWonen heeft hier geen invloed op. Bezoekers kunnen zichzelf uitsluiten van opname in de websiteanalyse van koningswonen.nl door gebruik te maken van de Browser Add-on.

Afbeeldingen en informatie
Afbeeldingen op koningswonen.nl zijn niet rechtenvrij. Overige informatie op deze website mag vrij verspreid en gedeeld worden. Hoewel KoningsWonen de grootst mogelijke zorg besteedt aan de inhoud van koningswonen.nl, kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen.

Cookies
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op apparaten worden gedownload door de website die een persoon op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website, zoals koningswonen.nl, zorgen cookies ervoor dat het apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan die website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Bij een bezoek aan koningswonen.nl geven bezoekers akkoord dat Google cookies op hun apparaat plaatst. Google legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld naast overige informatie die bezoekers over zichzelf hebben verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid van KoningsWonen staan vermeld als onderdeel van de websiteanalyse. Bezoekers kunnen deze cookies uitzetten via de browser. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld tips van  de Consumentenbond. Mogelijk kunnen bezoekers daarna sommige delen van koningswonen.nl niet (correct) gebruiken.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van KoningsWonen. KoningsWonen kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen KoningsWonen. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onze website.

Compare listings

Vergelijken